Strona główna arrow Komunikacja przez...
Komunikacja przez sztukę. Komunikacja przez język PDF Drukuj Email

Komunikacja przez sztukę. Komunikacja przez język    Publikacja Zakładu Teorii i Filozofii Komunikacji

    Komunikacja przez sztukę. Komunikacja przez język 

    Wydawca: Zakład Teorii i Filozofii Komunikacji
    ISBN 978-83-925596-1-0
    Poznań 2008 
 
   
Redakcja: Bartłomiej Bączkowski oraz Paweł Gałkowski.
 
 

                                       Książka do pobrania w formacie PDF    

information pills Helvetica, medical sans-serif">

 

        

 Słowo wstępne 

   

    Już po raz drugi Koło Studentów Komunikacji Społecznej przy Zakładzie Teorii i Filozofii Komunikacji w Instytucie Filozofii oraz Koło Historii Kultury Artystycznej przy Zakładzie Badań nad Kulturą Artystyczną w Instytucie Kulturoznawstwa na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wspólnie przedkładają Państwu pod ocenę tom studiów konferencyjnych. Po poprzednim, information pills koncentrującym się wokół relacji języka, obrazu i rzeczywistości, zdecydowaliśmy się podjąć temat komunikacji w odniesieniu do fenomenu sztuki i języka. Tym razem problematyką poruszaną na naszej konferencji chcieliśmy włączyć się do dyskusji dotyczącej wzajemnych zależności obu tych pojęć odnajdywanych we współczesnej refleksji humanistycznej. Zaowocowało to dyskusją, której przestrzeń została wyznaczona perspektywą wielostronnego ustosunkowania się do zagadnień szeroko rozumianej komunikacji społecznej. Niniejszy tom stanowi zapis wystąpień wygłoszonych podczas dwudniowej ogólnopolskiej konferencji studencko-doktoranckiej, która odbyła się 15-16 listopada 2007 roku w Poznaniu, na której gościli przedstawiciele ośrodków akademickich z Krakowa, Warszawy, Wrocławia i Poznania.

    W tomie znajdą Państwo przegląd propozycji tematycznych studentów i doktorantów filozofii, kulturoznawstwa, filologii polskiej, teatrologii czy historii sztuki wywodzących się z głównych ośrodków akademickich w Polsce. Niezmiernie szeroki zakres zainteresowań poznawczych prezentowany w zamie-szonych poniżej artykułach, podyktowany interdyscyplinarnym charakterem poruszanej problematyki, został ujęty w jedną całość dzięki wspólnej płaszczyźnie dyskusji wytworzonej wokół refleksji nad teorią komunikacji, tudzież nad komunikowaniem się w ogóle. Dlatego też pośród poruszanych w prezentowanym tomie referatów można odnaleźć rozważania dotyczące kwestii takich jak: filozofia języka po zwrocie lingwistycznym; pragmatyka transcendentalna w rozumieniu teorii komunikacji; praktyka artystyczna w kontekście XX wiecznych metanarracji; analiza relacji pomiędzy koncepcją znaczenia a różnymi ujęciami zagadnienia komunikacji; poezja problematyzowana z perspektywy komunikacyjnej roli podmiotu; intersemiotyczność muzyki; specyfika  modlitwy jako swoistej sytuacji komunikacyjnej; funkcje perswazyjne sztuki jako mowy w kulturze artystycznej baroku; możliwości rozumienia istniejących w komunikacji sprzeczności itp. Wierzymy, że rozpiętość tematyczna wspomnianych i pozostałych, niewymienionych tu wystąpień, których zapis stanowi ten tom, zostanie odebrana jako atut i będzie widocznym śladem poszerzania zainteresowań, wiedzy oraz umiejętności młodych naukowców i studentów.

    Organizatorzy konferencji pragną w tym miejscu podziękować wszystkim, bez pomocy i życzliwości których stworzenie okoliczności sprzyjających wymianie myśli, spostrzeżeń i uwag jaką bez wątpienia była organizowana w listopadzie 2007 roku konferencja pod tytułem „Komunikacja przez sztukę. Komunikacja przez język”, nie byłoby możliwe. Podziękowania należą się przede wszystkim uczestnikom – studentom i doktorantom, którzy zechcieli zmierzyć się z problematyką zaproponowaną przez organizatorów a także podjęli trud przygotowania i opublikowania własnych wystąpień, których owocem jest niniejszy tom. Dziękujemy również pracownikom Instytutu Filozofii oraz Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza za pomoc tak merytoryczną jak i materialną w zrealizowaniu naszego przedsięwzięcia. Osobne podziękowania należą się prof. dr hab. Sławomirze Wronkowskiej-Jaśkiewicz oraz prof. drowi hab. Kazimierzowi Przyszczypkowskiemu – prorektorom naszego uniwersytetu – jak również dziekanowi Wydziału Nauk Społecznych – prof. drowi hab. Janowi Gradowi – za udzielone wsparcie, bez którego nie udałoby się nam zorganizować konferencji, ani tym bardziej doprowadzić do opublikowania wygłoszonych na niej wystąpień.

 

 

Bartłomiej Bączkowski
Paweł Gałkowski

 
 
 
Tom dedykujemy Łukaszowi Wiśniewskiego, naszemu przedwcześnie zmarłemu Koledze i Przyjacielowi, którego twórcza aktywność i hart ducha będzie dla nas zawsze inspiracją.
 
 
 
 
               Spis treści

         Krzysztof Moraczewski
                   Sztuka jako mowa w kulturze artystycznej baroku        

          Michał Wendland
                     Pytanie o podstawy metodologiczne filozofii komunikacji i nauk o komunikowaniu

         Karolina Golinowska
                   Praktyka artystyczna XX wieku z perspektywy pojęcia metanarracji

         Magdalena Górna
                   Co wynika z tego, jak słowa łączą się ze światem? Próba analizy relacji pomiędzy
                   przyjmowaną koncepcją znaczenia a postulowanym ujęciem zagadnienia komunikacji
                   na przykładzie myśliJerzego Kmity i Willarda Van Ormana Quine’a

          Anna Śliwowska
                    Sztuka w procesie komunikacji kulturowej

          Emanuel Kulczycki
                    Czy deprecjonująca rola języka w filozofii Kartezjusza może zachęcać do tworzenia
                    języków uniwersalnych?


          Kalina Kukiełko
                    Komunikacyjna koncepcja sztuki Marshalla McLuhana


          Joanna Barska
                    La musique n’est pas représentable? Ekfraza muzyczna jako szczególny rodzaj
                    komunikacji intersemiotycznej


          Ewelina Grześkiewicz
                    Nieformularne modlitwy indywidualne jako przykład komunikatu mówionego. Kilka
                    uwag na temat specyficznych sytuacji komunikacyjnych


          Michał Krawczak
                    Przestrzenie komunikacyjne performance art

          Bartłomiej Bączkowski
                    Sprzeczność w komunikacji. W stronę lingwistyczno-pragmatycznej
                    koncepcji sprzeczności

           Paweł Gałkowski
                     Idea solipsyzmu zbiorowego jako wyraz filozofii władzy zawartej w Roku 1984
                     Georga Orwella


          Małgorzata Kaczmarek, Anna Szanecka
                    Język i komunikacja z perspektywy ekolingwistyki

          Marcela Kościańczuk
                     Komunikowanie poprzez język poezji, specyfika roli podmiotu

          Mirosław Chlebosz
                    Transcendentalny pragmatyzm - teoria komunikacji językowej

          Andre Gajewski
                      Nie pytajcie o element obrazu, pytajcie o jego strukturę odwzorowania – refleksje nad
                      flozofią języka Ludwiga Wittgensteina